logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 184/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński
 
UCHWAŁA NR 184/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 19 maja 2008 r.

 

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński

 

            Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły, w której zorganizowana jest stołówka.
2. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej mogą korzystać pracownicy oraz emeryci i renciści - byli pracownicy danej szkoły, a także inne osoby.

§2

Dyrektor szkoły określa, w drodze regulaminu, szczegółowe warunki funkcjonowania stołówki szkolnej, a zwłaszcza:
1) czas pracy stołówki szkolnej;
2) rodzaj przygotowywanych posiłków;
3) sposób wnoszenia opłat za korzystanie z posiłku oraz sposób dokonywania zwrotu opłaty w całości albo w części w przypadku nieskorzystania z posiłku, w tym z powodu nieobecności ucznia w szkole, z zastrzeżeniem § 4.

§3

1. Opłatę wnoszoną za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się
w wysokości stanowiącej równowartość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
2. Opłatę za korzystanie z posiłku przez osoby wymienione w § 1 ust. 2 ustala się w pełnej wysokości, z uwzględnieniem kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, wynagrodzeń pracowników stołówki szkolnej oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń, a także kosztów utrzymania stołówki.
3. Szczegółowego obliczenia należności za korzystanie z posiłku dokonuje dyrektor szkoły, w której zorganizowana jest stołówka szkolna, w oparciu o dane dotyczące kosztów ponoszonych przez szkołę w celu umożliwienia korzystania z posiłku.

§4

1. Opłaty płatne miesięcznie powinny być wnoszone z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może ustalić inny dzień wnoszenia opłaty.
3. Dopuszcza się możliwość zwrotu opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-05-30 12:58:18)
Lista wiadomości