logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 156/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 156 / 08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2008 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

1. Lena Piaskowska - działacz społeczny, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego powiatu konińskiego, w szczególności za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy Stare Miasto;

2. Leszek Rutecki - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w akcjach charytatywnych i aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi oraz za zaangażowanie w działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;

3. Zdzisław Siwik - przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz za zaangażowanie w działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;

4. Barbara Zawal - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią owocną pracę dydaktyczną i wychowawczą, za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za inicjatywę i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej na terenach wiejskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek .
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-04-08 10:59:25)
Lista wiadomości