logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 151/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok
UCHWAŁA NR 151/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 5 lutego 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 11 pkt 2 uchwały Nr XJ.V/68/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 r. uchwala się, co następuje:

§.1

W uchwale Nr XIV/68/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2

a) w ust. 2 pkt. 2

zwiększa się

wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł., tj. do kwoty 2.541.569,59 zł.

b) w ust. 2 pkt. 1 lit b

zmniejsza się

dotacje o kwotę 71.872,00 zł., tj. do kwoty 1.488.880,00 zł.

2) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz.801, r.80130, § 4270 o kwotę 60.000,00 zł.,

zwiększenie:

- dz.801, r.80130, § 6050 o kwotę 60.000,00 zł.,

zmniejszenie:

- dz.852, r.85202, § 4210 o kwotę 7.661,00 zł.,

zwiększenie:

- dz.852, r.85202, § 4040 o kwotę 7.661,00 zł.,

b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz.852, r.85203, § 2810 o kwotę 38.700,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 2820 o kwotę 33.172,00 zł.,

zwiększenie:

- dz.852, r.85203, § 4010 o kwotę 60.796,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 4110 o kwotę 9.564,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 4120 o kwotę 1.490,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 4360 o kwotę 22,00 zł.,

3) załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

4) załącznik Nr 8 do uchwały - Plan dotacji na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-02-18 10:58:14)
Lista wiadomości