logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 26/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2007
UCHWAŁA NR 26/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 stycznia 2007 roku
 
w sprawie  wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  w roku 2007
 
            Na podstawie art. 32 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.) oraz § 2  Uchwały Nr III /11/06 Rady Powiatu Konińskiego  z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego" wybrane zostały w drodze otwartego konkursu ofert następujące podmioty :
 
1. Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość" w Koninie - na prowadzenie 5 świetlic socjoterapeutycznych (w Żychlinie, Krzymowie, Brzeźnie, Wilczynie i Golinie), któremu przyznaje się dotację w wysokości 9. 000 zł. na placówkę; 
2. Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kleczewie - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Kleczewie, któremu przyznaje się dotację w wysokości 9 000 zł.; 
3. Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kramsku - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Kramsku, któremu przyznaje się dotację w wysokości 9. 000zł.;
4. Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ślesinie - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Ślesinie, któremu  przyznaje się dotację w wysokości 9. 000 zł.;
5. Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Grodźcu - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego w Lipicach, któremu  przyznaje się dotację w wysokości 9. 000 zł.;
6. Zgromadzenie Sióstr  Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku - na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego "Pszczółki" w Sompolnie, któremu przyznaje się dotację w wysokości 9. 000 zł.;
7. Stowarzyszenie "na Pożytek Publiczny" w Koninie - na prowadzenie powiatowego ogniska wychowawczego im. Ojca Blachnickiego w Rychwale, któremu przyznaje się dotację w wysokości 9. 000 zł.
 
§ 2
 
W celu realizacji zadania pod nazwą: "Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy" w drodze otwartego konkursu ofert  wybrane zostały następujące podmioty:
 
1. Fundacja "Mielnica" w Koninie - na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy im. Piotra Janaszka w Koninie, której przyznaje się dotację w wysokości 952,98 zł na uczestnika miesięcznie, co w przeliczeniu na 12 miesięcy stanowi łączną kwotę 400. 252 zł; 
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Głębockiem - na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem, któremu przyznaje się dotację w wysokości 952,98 zł na uczestnika miesięcznie, co w przeliczeniu na 12 miesięcy stanowi łączną kwotę 343. 074 zł .
 
§ 3
 
W celu realizacji zadania: przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia i współpracę z placówką rodzinną z terenu powiatu konińskiego w drodze otwartego konkursu ofert  wybrano ofertę Oddziału Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie i przyznano dotację w kwocie 10. 000 zł.
 
§ 4
 
Zlecenie realizacji powyższych zadań z zakresu pomocy społecznej nastąpi w oparciu o umowy zawarte między podmiotami, którym przyznano dotację, a Zarządem Powiatu Konińskiego.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Stanisław Adam Bielik
Małgorzata Waszak
Halina Maria Lenartowicz
Zenon Paszek
Waldemar  Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-01-23 12:14:11)
Lista wiadomości