logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 18/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego
UCHWAŁA NR 18/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 stycznia 2007 r.
 
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego.
 
Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz § 2 ust.2 uchwały Nr XXXVI/202/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 70, poz. 1767) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Określa się kwotę dotacji na jednego ucznia w skali jednego miesiąca dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:
1) w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych - w wysokości 50,94 zł;
2) w technikum uzupełniającym dla dorosłych - w wysokości 62,13 zł.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od l stycznia 2007 r.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-01-26 11:03:46)
Lista wiadomości