logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 19/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów
UCHWAŁA NR 19/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 stycznia 2007 r.
 
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 ) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Pana Kazimierza Filipczaka - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do podpisywania umów w sprawie zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 3000 EURO, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
l. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-01-26 11:03:40)
Lista wiadomości