logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 23/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Wójcik - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
UCHWAŁA NR 23/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 stycznia 2007 r.
 
w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Wójcik - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Upoważnia się panią Halinę Wójcik - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie zwaną dalej "pełnomocnikiem", do działania w imieniu Powiatu Konińskiego - Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w sprawie wniosku o dofinansowanie robót budowlanych realizowanych w obiektach służących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Pełnomocnik posiada umocowanie, w celu realizacji zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, w szczególności w zakresie:
l) złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania inwestycji ze środków PFRON,
3) zawarcia umowy, w tym jej podpisania,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczenia warunków umowy,
5) rozliczenia środków przyznanych na realizację inwestycji przez PFRON,
3. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych wynikających z zakresu umocowania niniejszego upoważnienia składa pełnomocnik łącznie z członkiem Zarządu.
§2
 
Pełnomocnik informuje Zarząd Powiatu o wszystkich zagrożeniach realizacji zadania, o którym mowa w § 1.
 
§3
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-01-26 11:03:04)
Lista wiadomości