logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 44/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kozarzewek, działki nr 61/3, 59/1, 58/10, 58/8, 58/14, 58/6, 58/7, 56,57/2,57/1
UCHWAŁA NR 44/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 6 marca 2007 r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kozarzewek, działki nr 61/3, 59/1, 58/10, 58/8, 58/14, 58/6, 58/7, 56,57/2,57/1,55/2,55/1,54/2,54/1,56/1, 110/6, 110/4,115/6, 115/4, 116/5, 116/3, 117/9, 117/6, 118/3, 119/3, 121/1, 120/2, 130/7, 130/2, 130/3, 131/3, 137/3, 139/6, 144/12, 144/9, gmina Kazimierz Biskupi.
 
Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kozarzewek, działki nr 61/3, 59/1, 58/10, 58/8, 58/14, 58/6, 58/7, 56, 57/2, 57/1, 55/2, 55/1, 54/2, 54/1, 56/1, 110/6, 110/4, 115/6, 115/4, 116/5, 116/3, 117/9, 117/6,
118/3, 119/3, 121/1, 120/2, 130/7, 130/2, 130/3, 131/3, 137/3, 139/6, 144/12, 144/9, gmina Kazimierz Biskupi.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 12:38:40)
Lista wiadomości