logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 39/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1
UCHWAŁA NR 39/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 6 marca 2007 r.
 
w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §12 ust.1 lit. d i §13 uchwały Nr XX/132/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 70, poz. 945 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Zwiększa się powierzchnię biurową wynajmowaną Sądowi Okręgowemu w Koninie w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1 stanowiącym własność Powiatu Konińskiego - do łącznej powierzchni 125,13m2, co stanowi 23,79% ogólnej powierzchni biurowej.
2. Wynajmuje się od 1 marca 2007 r. na czas nieokreślony udział w powierzchni wspólnej budynku o którym mowa w ust. 1 tj.: 39,63 m2 (166,58 m2 x 23,79 % = 39,63 m2).
3. Czynsz najmu należy ustalić według miesięcznej stawki 12,49 zł netto + 22% V A T 15,24 zł za 1 m2 powierzchni biurowej oraz 6,25 zł netto + 22% VAT = 7,63 zł za 1 m2 powierzchni wspólnej.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2007 roku.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 12:38:01)
Lista wiadomości