logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁANR 38/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1
UCHWAŁANR 38/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 6 marca 2007 r.
 
w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §12 ust. l lit. d i §13 uchwały Nr XX/132/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 70, poz. 945 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§l
 
1. Wynająć dla Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań pomieszczenia biurowe w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1, stanowiącym własność Powiatu Konińskiego o łącznej powierzchni 851,89 m2, z czego:
a) 803,62 m2 - pomieszczenia na parterze i na I piętrze do wyłącznego korzystania przez najemcę,
b) 48,27 m2 - powierzchnia wspólna, tj. do wspólnego korzystania przez użytkowników, którym przysługuje tytuł prawny do poszczególnych części budynku.
2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r.
3. Czynsz najmu należy ustalić według miesięcznej stawki 8,00 zł netto + 22% V AT 9,76 zł za 1 m2 powierzchni biurowej oraz 4,00 zł netto + 22% VAT = 4,88 zł za 1 m2 powierzchni wspólnej.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 12:37:51)
Lista wiadomości