logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 128/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
UCHWAŁA NR 128/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 22 listopada 2007 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
 
Na podstawie art.19 pkt. 4, art. 20 ust. l pkt 2, art.25, art.33 ust 4 i art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/61/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2008 uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z terenu powiatu konińskiego".
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. l, stanowi załącznik nr l do uchwały.
 
§2
 
l. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania pod nazwą: "Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy".
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. l, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§3
 
l. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania pod nazwą: "Przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia i współpracę z placówką rodzinną z terenu powiatu konińskiego".
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. l, stanowi załącznik nr 3 do uchwały .
3. Zadanie, o którym mowa w ust. l i 2, może być zlecone wyłącznie podmiotowi - ośrodkowi
adopcyjno - opiekuńczemu.
 
§4
 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania pod nazwą: "Wsparcie rozwoju społecznego dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego z terenu powiatu konińskiego".
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. l, stanowi załącznik nr 4 do uchwały .
 
W terminie do 31 grudnia 2007 r. Zespół Opiniujący oferty przedłoży Zarządowi Powiatu:
1) propozycję, co do wyboru oferty na realizację danego zadania,
2) projekt uzasadnienia wyboru oferty na realizację danego zadania.
 
§6
 
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert zamieszcza się w dzienniku "Głos Wielkopolski", w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Koninie.
 
§7
 
Wyniki otwartych konkursów ofert podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Koninie.
 
§8
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-22 10:42:38)
Lista wiadomości