logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 125/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2008
UCHWAŁA NR 125/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 listopada 2007 r.
 
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2008
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1, art. 55 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165, art. 179, art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się projekt uchwały budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok załącza się:
1) objaśnienia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) informację o mieniu komunalnym w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
3) prognozę łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego w brzmieniu stanowiącym
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
 
§2
 
Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami, o których mowa w § 1 ust. 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd powiatu:
l. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 10:32:30)
Lista wiadomości