logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 87/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
UCHWAŁA NR 87/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
           
Na podstawie art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z pózn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji,
2) Krzysztof Paluszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji,
3) Jacek Żerkowski - dyrektor szkoły, członek komisji,
4) Maria Ciesielska-Ciupek - ekspert w zakresie filologii angielskiej,
5) Małgorzata Kasper - ekspert w zakresie filologii angielskiej,
 
dla Magdaleny Piskorskiej - nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiat:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-04 14:21:27)
Lista wiadomości