logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 464/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 " 2016
UCHWAŁA NR 464/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 listopada 2010r.

 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 230 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o :finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1, cd . do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Informację o relacji, o której mowa wart. 243 ustawy o :finansach publicznych na lata 2011 - 2016 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Konińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. MałgorzataWaszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-06 09:46:31)
Lista wiadomości