logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 406/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego

 

UCHWAŁA NR 406/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późno zm.) i art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z póź. zm.) oraz § 6 a ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/207/l0 z dnia 31 maja 2010 r. uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się piętnastoosobową Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursach dotyczących zlecania uprawnionym podmiotom realizacji zadań ze sfery pożytku publicznego.

§2

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1)członek Zarządu Powiatu Konińskiego - Halina Lenartowicz
2)pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi- Romualda Nawrocka
3)przedstawiciele wydziałów/ biur / jednostek organizacyjnych powiatu, które są odpowiedzialne za realizację zlecanych w drodze konkursu zadań w osobach:
- Jerzego Drygiela - Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
- Haliny Dąbrowskiej - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
- Eweliny Rapeły - Zastępcy Naczelnika Wydziału Promocji
- Barbary Karbowej -Naczelnika Wydziału Księgowości
- Elżbiety Sroczyńskiej - Dyrektora PCPR
4) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe:
- Felicja Andrzejewska - Prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich
- Krystyna Chowańska - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie
-Alina Pulcer- Prezes Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno- Ginekologicznymi "Magnolia" w Żychlinie
-Marek Niezabitowski - Prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Eko-logiczni" w Starym Mieście
- Alojzy Kaczmarczyk - opiekun Uczniowskiego Klubu Sportowego w Sompolnie
- Tadeusz Nowicki - Przewodniczący Powiatowego Zarządu Ludowych
Zespołów Sportowych w Koninie
- Małgorzata Waszak -Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Koninie
- Anna Bednarz- Śliwowska - Prezes Stowarzyszenia Walki z Kalectwem

§3

Przedmiotem działalności Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych na konkursy w celu przedłożenia Zarządowi Powiatu propozycji dotyczącej wyboru oferty.

§4

W posiedzeniu Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert, jakie wpłynęły na konkurs nie uczestniczy przedstawiciel oferenta, który ubiega się o realizację zadania będącego przedmiotem konkursu.

§5

Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 325/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty złożone w konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i opiniowania innych ofert ze sfery pożytku publicznego zmienionej uchwałą Nr 131/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Nr 345109 z dnia 29 października 2009 r.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-06 14:56:23)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-06 15:16:10)
Lista wiadomości