logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 577/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 października 2006r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Krągola, Janowice i Żdżary, gmina Stare Mias
UCHWAŁA NR 577/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 października 2006r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Krągola, Janowice i Żdżary, gmina Stare Miasto.
 
Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Krągola, Janowice i Żdżary, gmina Stare Miasto.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Zarząd Powiatu
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4: Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-10-25 07:48:16)
Lista wiadomości