logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 574/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 574/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 października 2006 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. nr 102 poz. 1055) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. Ryszard Kaźmierczak - działacz społeczny, sołtys wsi Lubiecz, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w szczególności za zaangażowanie w realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz wkład w funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych;
2. Jerzy Krucki - emerytowany nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych oraz za wspieranie rozwoju sportu masowego;
3. Józef Kuszyński - działacz społeczny, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych;
4. Tadeusz Piasecki - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego miasta i gminy Rychwał, w szczególności za wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska;
5. Jadwiga Pietruszak - przewodnicząca Rady Miasta Rychwał, w uznaniu za wkład i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta i gminy Rychwał;
6. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie - w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego problematyki pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowia oraz walki z uzależnieniami, za wsparcie w powstawanie i rozwoju szkolnych kół PCK oraz za owocną współpracę z samorządem powiatu konińskiego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-10-25 07:48:01)
Lista wiadomości