logo
logo bip
Październik
UCHWALA NR 570/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 października 2006r w sprawie zbycia nieruchomości i ustanowienia służebności drogi koniecznej
UCHWALA NR 570/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 6 października 2006r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości i ustanowienia służebności drogi koniecznej
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 200lr. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), art. 145 Kodeksu cywilnego i art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarnie ruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późno zm.) w wykonaniu uchwały Rady Powiatu Konińskiego nr XLIII/251/06 z dnia 27 września 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zbywa się nieruchomość położoną w miejscowości Sompolno, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 571/13, o powierzchni 81m2 stanowiącą własność Powiatu Konińskiego dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kole księga wieczysta nr 44782, w trybie bezprzetargowym na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. Oddział w Kaliszu, Rejonowy Zakład Dystrybucji w Kole.
 
§2
 
Obciąża się za wynagrodzeniem nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Sompolno oznaczoną nr ewidencyjnym działki 571/14, stanowiącą własność Powiatu Konińskiego, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kole księga wieczysta nr 44782 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 571/13 służebnością drogi koniecznej: zgodnie z graficznym załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
l. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
w sprawie zbycia nieruchomości i ustanowienia służebności drogi koniecznej
 
Przedmiotem wykonania niniejszej uchwały jest zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta Sompolna oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 571/13 o powierzchni O,OO81ha na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. Oddział w Kaliszu, Rejonowy Zakład Dystrybucji w Kole.
Zbycie wymienionej działki nastąpi w formie sprzedaży w trybie bezprzetargowym za zgodą Rady Powiatu Konińskiego wyrażoną w uchwale nr XLIII/251/06 z dnia 27.09.2006r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.
Grunty te przeznaczone są pod budowę i przebudowę zasilania energetycznego, służącego celom publicznym.
Zbywana nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej wobec czego na podstawie art. 145 Kodeksu cywilnego ustanawia się służebność drogi koniecznej, którą będzie obciążona działka nr 571/14 za odpowiednim wynagrodzeniem na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu oznaczonej numerem 571/13 w celu zapewnienia dojścia i dojazdu.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-10-12 12:08:10)
Lista wiadomości