logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 534/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 534/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 11 maja 2006 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. nr 102 poz. 1055) oraz § 1, § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego" osobom i podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zarzd Powiatu:
1/ Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr 534/06 Zarządu Powiatu Konińskiego
z dnia 11 maja 2006 r.
 
 
Lista osób i podmiotów,
którym przyznano tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
 
 
1.    Jan Bachera - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Kościelnych oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.
2.    Maciej Dzikowski - dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Koninie, w uznaniu za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego w powiecie konińskim i mieście Koninie, za wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w pozyskiwaniu nowoczesnego sprzętu oraz w podnoszeniu poziomu ich wyszkolenia.
3.    Antoni Gicala - działacz społeczny, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto oraz za niekwestionowany wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno na terenie gminy, jak i powiatu konińskiego.
4.    Jan Głąb - sołtys, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach
5.    Marek Grabowski - Prezes Gminnej Spółdzielni SCH w Wierzbinku, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wierzbinku oraz za kultywowanie idei spółdzielczości.
6.    Tadeusz Grochowski - Kierownik Zakładu Produkcji Wody w PWiK Sp. z o.o. w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych służących zapewnieniu właściwego funkcjonowania gospodarki wodno - ściekowej na Ziemi Konińskiej
7.    Janina Kozłowska - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto oraz powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w rozwój infrastruktury oświatowej na terenie gminy.
8.    Stefan Kruszczak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.
9.    Mieczysław Kuśmierek - Naczelnik Komendy Miejskiej PSP w Koninie, w uznaniu za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego w powiecie konińskim i mieście Koninie, za wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w pozyskiwaniu nowoczesnego sprzętu oraz w podnoszeniu poziomu ich wyszkolenia.
10.  Urszula Małek - Kierownik Działu Technicznego w PWiK Sp. z o.o. w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych służących zapewnieniu właściwego funkcjonowania gospodarki wodno - ściekowej na Ziemi Konińskiej oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi
11.  Józef Perliński - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina i powiatu konińskiego.
12.  Zbigniew Płóciennik - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego.
13.  ks. Zygmunt Skrobicki - proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Sadlnie, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego gminy Wierzbinek,
14.  Kazimierz Smerkowski - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadlnie oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.
15.  Mirosława Stolarska - działacz społeczny, członek Konińskiego Klubu "Amazonki", w uznaniu za osobisty wkład w powstanie i funkcjonowanie Konińskiego Klubu "Amazonki", a w szczególności za propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
16.  Mieczysław Staszak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.
17.  Antoni Szmyt - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego.
18.  Michał Świerczewski - mechanik w PWiK Sp. z o.o. w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych służących zapewnieniu właściwego funkcjonowania gospodarki wodno - ściekowej na Ziemi Konińskiej
19.  Wacław Wojciechowski - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzyczynie oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Wierzbinek i powiatu konińskiego.
20.  Marcin Wołowiec - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego gminy Wierzbinek,
21.  Kazimierz Woźniak - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Wierzbinek i powiatu konińskiego.
22.  Aluminium Konin Impexmetal S.A. - w uznaniu za wkład w rozwój lokalnego rynku pracy, a szczególnie za działania na rzecz ochrony i rewitalizacji środowiska naturalnego na terenie powiatu konińskiego, w tym za wdrażanie nowych standardów w zakresie korzystania ze środowiska naturalnego oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
23.  Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbroszynie - w uznaniu za niepodważalny wkład w funkcjonowanie społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom niebezpiecznym, doskonalenie umiejętności adeptów sztuki pożarniczej, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców miasta i gminy Rychwał.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-15 09:56:47)
Lista wiadomości