logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 538/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 11 maja 2006 r.
 
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania mającego na celu przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia i współpracę z placówką rodzinną z terenu powiatu konińskiego.
 
Na podstawie art. 25 ust. l, 4 i art. 31 ust.3 oraz art. 83 ust, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 póz. 593 z 2004 r. z póz. zm.) i Uchwały Nr XXXIII /182/05. Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 oraz po zapoznaniu się protokołem z dnia 5 maja 2006r. z posiedzenia Zespołu Opiniującego oferty w otwartych konkursach ofert uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W celu realizacji zadania: przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia i współpracę z placówką rodzinną z terenu powiatu konińskiego wybrać ofertę i przyznać dotację w kwocie 10.000,00zł Oddziałowi Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie.
 
§2
 
Zlecenie realizacji powyższego zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi w oparciu o umowę zawartą między podmiotem, któremu przyznano dotację a Zarządem Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiaty
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-12 14:05:43)
Lista wiadomości