logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA Nr 364/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
UCHWAŁA Nr  364/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 stycznia 2005 r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Na podstawie art. 17 ust.7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych: m. Adamów (działka nr 92/1) z przeznaczeniem na obszar eksploatacji powierzchniowej PG;
m. Brzeźno (działki nr 1245, 1246, 1247, 1276/1, 1277/1, 1251, 1252, 1253/1) z przeznaczeniem na obszary i tereny górnicze - eksploatacja powierzchniowa PG;
m. Ignacew (działka nr 86/3) z przeznaczeniem na obszary i tereny górnicze - eksploatacja powierzchniowa PG;
m. Staro Paprockie Holendry (działki nr 59,60/1, 60/2) z przeznaczeniem na obszary i tereny górnicze - eksploatacja powierzchniowa PG;
m. Brzezińskie Holendry (działka nr 6/7) z przeznaczeniem na teren zabudowy techniczno - produkcyjnej P;
m.Genowefa Piorunowska (działka nr 33) z przeznaczeniem na teren zabudowy usługowej U;
m. Kalek (działka nr 25) z przeznaczeniem na obszary i tereny górnicze - eksploatacja powierzchniowa PG.
uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uzgadnia się projekty planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych:
m. Adamów(działka nr 92/1) z przeznaczeniem na obszar eksploatacji powierzchniowej PG;
m. Brzeźno (działki nr 1245, 1246, 1247, 1276/1, 1277/1, 1251, 1252, 1253/1) z przeznaczeniem na obszary i tereny górnicze - eksploatacja powierzchniowa PG;
m. Ignacew (działka nr 86/3) z przeznaczeniem na obszary i tereny górnicze - eksploatacja powierzchniowa PG;
m. Staro Paprockie Holendry (działki nr 59,60/1, 60/2) z przeznaczeniem na obszary i tereny górnicze - eksploatacja powierzchniowa PG;
m. Brzezińskie Holendry (działka nr 6/7) z przeznaczeniem na teren zabudowy techniczno - produkcyjnej P;
m.Genowefa Piorunowska(działka nr 33)z przeznaczeniem na teren zabudowy usługowej U;
m. Kalek (działka nr 25) z przeznaczeniem na obszary i tereny górnicze - eksploatacja powierzchniowa PG, w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
 
Zarząd Powiatu:
l. Elżbieta Streker - Dembinska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-02-28 13:15:37)
Lista wiadomości