logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 338/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów
 
UCHWAŁA NR  338/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 stycznia 2005 r.
 
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Pana Tomasza Czarnego - Kierownika Biura Informatyki do składania oświadczeń woli w sprawie zakupów do 6000 EURO, związanych z infrastrukturą informatyczną.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-02-28 13:13:20)
Lista wiadomości