logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 361/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego: Organizacja Konkursów Towarzystwa Samorządowego
 
UCHWAŁA NR 361/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  20 stycznia 2005 roku
 
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego: Organizacja Konkursów Towarzystwa Samorządowego 
 
Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 142 poz.1592 z 2001 r. z póź. zm.) i art.5 pkt.4 ust.2 i art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873 z 2003 r z póź. zm.) oraz po zapoznaniu się z propozycjami Zespołu Opiniującego, co do wyboru ofert uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć dotację na wsparcie realizowanego przez Towarzystwo Samorządowe zadania publicznego: Organizacja konkursów Towarzystwa Samorządowego w kwocie 500 zł z przeznaczeniem jej na nagrody dla uczestników konkursów.
 
§ 2
 
Zlecenie realizacji powyższego zadania nastąpi w oparciu o umowę zawartą miedzy Towarzystwem Samorządowym a Zarządem Powiatu Konińskiego .
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu
 
 
Zarząd Powiatu :
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-01-21 14:33:04)
Lista wiadomości