logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 233/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy
UCHWAŁA NR 233/04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 sierpnia 2004 r.
  
w sprawie uzgodnienia  projektu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.   
  
     Na podstawie art.60 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) oraz art.106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Grodziec w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 1440/1 położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Uzgadnia się projekt decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 1440/1 położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec w zakresie zadań samorządowych  i rządowych, o których mowa w art.39 ust.3 pkt 3 i art.48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
 
 
Zarząd  Powiatu:
   
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-09-17 11:07:57)
Lista wiadomości