logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 281/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy
UCHWAŁA NR 281/04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
 
w sprawie uzgodnienia  projektu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.   
 
      Na podstawie art.60 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) oraz art.106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wierzbinek w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomnika Powstańców Styczniowych na działce nr 51/5 położonej w miejscowości Ruszkówek, gmina Wierzbinek uchwala się,  co następuje:
 
§ 1
 
Uzgadnia się projekt decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomnika Powstańców Styczniowych na działce nr 51/5 położonej w miejscowości Ruszkówek, gmina Wierzbinek w zakresie zadań samorządowych  i rządowych, o których mowa w art.39 ust.3 pkt 3 i art.48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
 
                                                                Zarząd  Powiatu:
 
                                                   1. Elżbieta Streker - Dembińska
                                                   2. Stanisław Adam Bielik
                                                   3. Sławomir Kamiński
                                                   4. Halina Maria Lenartowicz
                                                   5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-09-17 11:01:57)
Lista wiadomości