logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 313/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2004 w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”
 
UCHWAŁA  NR  313/04
ZARZĄDU  POWIATU  KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 listopada 2004
 
w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. nr 102 poz. 1055) oraz § 1, § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Tytuł otrzymują:
 
1.    Anna Dragan - dziennikarka, kronikarz i pisarka, za niekwestionowane zasługi dla środowiska dziennikarskiego i ludzi kultury Ziemi Konińskiej w ostatnim ćwierćwieczu. Za patrzenie, opisywanie i nakłanianie do przeżywania tej wielkiej kultury z takim samym zapałem i posłannictwem, jak wskazywanie, wynajdowanie i przybliżanie lokalnych perełek kulturowych.
 
2.    Andrzej Dusza dziennikarz związany ze Wschodnią Wielkopolską od urodzenia, a z Ziemią Konińską od 1982 r., kiedy to rozpoczął uprawianie dziennikarstwa w „Przeglądzie Konińskim”, by następnie je kontynuować w „Głosie Wielkopolskim”. Za poszukiwanie i pisanie o trudnych sprawach naszego subregionu, zadawanie trudnych i niewygodnych pytań, uczciwość i rzetelność w opisywaniu otaczającej nas rzeczywistości.
 
3.    Ryszard Fórmanek – sportowiec, dziennikarz i fotoreporter. Za wkład w rozwój regionalnego i lokalnego dziennikarstwa oraz reportażu, a także ponad trzydziestoletnie dokumentowanie Ziemi Konińskiej, ludzi, ich osiągnięć i porażek na kliszy fotograficznej.
 
4.    Henryk Gabryelski - za pięcioletnie dowodzenie, kierowanie i organizowanie pracy policji w powiecie konińskim, umiejętne łączenie stanowczości, zdecydowania i profesjonalizmu z wysoką kulturą osobistą, oraz niekwestionowane osiągnięcia podległych służb, tak w zakresie działań prewencyjnych, jak i operacyjnych przeciwko różnorakiej przestępczości.
 
5.    Mirosław Jurgielewicz – dziennikarz i fotoreporter, za pisanie o trudnych zagadnieniach gospodarki subregionu i ochronie środowiska naturalnego, specyficzny sposób patrzenia na problemy Ziemi Konińskiej – kronikarski, okraszony „lokalnym patriotyzmem”, ale i niepozbawiony krytycznej analizy.
 
6.    Józef Marciniak - w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie, aktywne działania na rzecz środowiska emerytów, rencistów i inwalidów gminy Kleczew i powiatu konińskiego.
 
7.    Jadwiga Medyńska - w uznaniu za wieloletnią owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej, a w tym działalność w Gminnej i Powiatowej Radzie Kobiet, aktywny udział w rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na terenie gminy Kleczew i całego powiatu konińskiego.
 
8.    Jadwiga Mizgalska - w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich i SKR w Żychlinie, a także Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich w Koninie  oraz Zarządu Powiatowego Kółek i Organizacji Rolniczych w Koninie.
 
9.    Jadwiga Staszak - w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto, za aktywne działania na rzecz organizacji działających w środowisku wiejskim.
 
10.  Zbigniew Winczewski - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Za rozumienie potrzeb społeczności lokalnej powiatu konińskiego w zakresie realizacja zadań osłonowych osób niepełnosprawnych oraz okazywane wsparcia dla działań samorządu powiatowego w minionych dwóch latach. Szczególnie w zakresie zadania „Budowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie”, a także w zgromadzeniu środków w 2003 r. na zrealizowanie zadania inwestycyjnego w DPS w Ślesinie, w efekcie którego możliwe było uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wreszcie za mecenat, jakim otoczył w ostatnich latach organizację przez samorząd powiatowy ogólnopolskich i międzynarodowych spotkań artystów malarzy.
 
11.  Koniński Kameralny Zespół Akordeonowy - w uznaniu za krzewienie kultury, działalność wychowawczą wśród młodzieży oraz promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i zagranicą.
 
12.  Ochotnicza Straż Pożarna w Szyszyńskich Holendrach – w uznaniu za niepodważalny wkład w funkcjonowanie społeczności lokalnej, za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom niebezpiecznym, doskonalenie umiejętności adeptów sztuki pożarniczej, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców gminy Ślesin.
 
13.  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie - w uznaniu za wieloletnie działania na rzecz gospodarowania i promowania pięknie zlokalizowanych wodnych ekosystemów powiatu konińskiego.
 
14.  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie - w uznaniu za dbałośćo bezpieczeństwo sanitarne społeczności lokalnych gmin powiatu konińskiego w szczególności w szkołach i zakładach pracy oraz właściwie realizowany nadzór nad jakością żywności, za aktywne działania na rzecz promocji zdrowia.
 
15.  Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wilczynie – w uznaniu za organizację działalności kulturalnej oraz promocję osiągnięć i dorobku osób niepełnosprawnych, za aktywne działania na rzecz zmiany stereotypu myślenia o ludziach niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych powiatu konińskiego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1.    Elżbieta Streker – Dembińska
2.    Stanisław Adam Bielik
3.    Sławomir Kamiński
4.    Halina Maria Lenartowicz
5.    Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-12-28 07:59:35)
Lista wiadomości