logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 33/03 w sprawie zorganizowania drugiego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR 33/03
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 7 sierpnia 2003 r.
 
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
 
Na podstawie art.4 pkt 9, art. 39 ust. l i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 720 i 721/ oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. z 1998 r. Nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80/ uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Organizuje się w dniu 3 września 2003 r. drugi przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego, a mianowicie: działki nr 661/1 położonej w Kleczewie oraz działki nr 571/11 położonej w Sompolnie.
 
§2
 
1. Obniża się do kwoty 380.800 zł tj. 20 % wartości - cenę wywoławczą ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu dla nieruchomości położonej w Kleczewie, oznaczonej nr działki 661/1.
2. Obniża się do kwoty 320.000 .zł tj. 20 % wartości - cenę wywoławczą ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu dla nieruchomości położonej w Sompolnie, oznaczonej nr działki 571/11.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 10:07:46)
Lista wiadomości