logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 131/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw udzielania zamówień publicznych
 
UCHWAŁA NR 131/2002
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 28 maja 2002 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw udzielania zamówień publicznych.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 119, poz. 773, z 1999r. Nr 45, poz. 437, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 110, poz. 1167, Nr 93, poz. 1027, z 2001r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813, Nr 113, poz. 1208, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr 102/2001 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie powołania Zespołu ds. udzielania zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 2 skreśla się ust. 2,
 
2) załącznik do uchwały otrzymuje treść w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1) Elżbieta Streker-Dembińska
2) Stanisław Adam Bielik
3) Barbara Szeflińska
4) Sławomir Chmieliński.
5) Jan Kazimierz Ignaszak
6) Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-01 13:12:42)
Lista wiadomości