logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 102/2001 w sprawie powołania Zespołu do spraw udzielania zamówień publicznych
 
UCHWAŁA NR 102/2001
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 28 czerwca 2001 r.
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw udzielania zamówień publicznych.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 119, poz. 773, z 1999r. Nr 45, poz. 437, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
1. W celu realizacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości powyżej 3000 EURO realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie, powołuje się Zespół do spraw udzielania zamówień publicznych zwany dalej "Zespołem".
 
2. Skład osobowy Zespołu określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
1. Starosta Koniński na wniosek Naczelnika Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisje do spraw udzielania poszczególnych zamówień publicznych, zwane dalej "Komisjami".
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do składu Komisji można powołać pracowników jednostek organizacyjnych powiatu nie będących członkami Zespołu.
 
3. Starosta powołuje spośród członków Komisji - Przewodniczącego Komisji.
 
§3
 
1. W przypadku udzielania zamówień publicznych w trybie przetargowym (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony i przetarg dwustopniowy) Starosta powołuje Komisję w składzie co najmniej 5 - osobowym.
 
2. Przy udzielaniu zamówień publicznych w innych niż wymienione w ust. 1 trybach Starosta powołuje Komisję w składzie 3 - osobowym.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1) Elżbieta Streker-Dembińska
2) Stanisław Adam Bielik
3) Barbara Szeflińska
4) Sławomir Chmieliński
5) Jan Kazimierz Ignaszak
6) Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 09:17:14)
Lista wiadomości