logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 76/2000 w sprawie upoważnienia głównego inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
 
UCHWAŁA NR 76/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 06 grudnia 2000 r.
 
w sprawie upoważnienia głównego inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, 838) oraz § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Konińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195 i Nr 93, poz. 1674) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Pana Antoniego Bąka - głównego inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego spraw należących do jego kompetencji jako zarządcy drogi, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1) Elżbieta Streker-Dembińska
2) Stanisław Adam Bielik
3) Barbara Szeflińska
4) Sławomir Chmielmski
5) Jan Kazimierz Ignaszak
6) Halina Maria Lenartowicz
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 13:14:30)
Lista wiadomości