logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 19/99 w sprawie zwolnienia Kierownika Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego w Koninie
 
UCHWAŁA 19/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 12 lipca 1999 r.
 
w sprawie zwolnienia Kierownika Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego w Koninie.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) § 54 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 11, poz. 195) art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz Nr 162, poz. 1126) oraz § 3 i 4 uchwały Nr VIII/61/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego w Koninie, ul. Noskowskiego 1B uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Pani Małgorzata Drużbiak zwolniona zostaje z dniem 31 sierpnia 1999 r. ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego w Koninie
 
§2
 
Rozwiązanie stosunku pracy następuje w drodze wypowiedzenia umowy o pracę.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd w składzie:
 
1/ Elżbieta Streker-Dembińska - przewodniczący Zarzadu
2/ Stanisław Adam Bielik - Wice starosta
3/ Sławomir Chmieliński - członek Zarządu
4/ Jan Kazimierz Ignaszak - członek Zarządu
5/ Barbara Szeflińska - członek Zarządu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 12:28:02)
Lista wiadomości