logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 18/99 w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
UCHWAŁA Nr 18/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 12 lipca 1999 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Zarząd wyraża zgodę na realizację wydatków wyższych niż ustalone w "Harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 rok" wielkości w części dotyczącej dz. 50 Transport - Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie w miesiącu lipcu o kwotę 250.000 zł.
 
2. W związku ze zwiększeniem wydatków o których mowa w ust. 1 w miesiącach od VIII - XII 1999 roku wielkość planowanych wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł w każdym miesiącu.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Skład Zarządu:
 
1.Elżbieta Streker - Dembińska - Przewodniczący Zarządu
2. Stanisław Adam Bielik - wice Starosta
3. Sławomir Chmieliński - członek Zarządu
4. Jan kazimierz Ignaszak - członek Zarządu
5. Barbara Szeflińska - członek Zarządu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 12:28:59)
Lista wiadomości