logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 43/99 w sprawie porozumień dotyczących zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 
UCHWAŁA NR 43/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 15 grudnia 1999 r.
 
w sprawie porozumień dotyczących zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) w związku z art. 6 i 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997r. Nr 25, poz. 128 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
W związku z obowiązkiem przejęcia przez powiaty z dniem 1 stycznia 2000 r. powiatowych urzędów pracy wyraża się zgodę na zawarcie porozumień:
 
1) między Powiatem Konińskim a Miastem Konin (na prawach powiatu) w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
 
2) między Powiatami: Konińskim, Kolskim, Słupeckim i Tureckim w sprawie realizacji zadań dotyczących wydawania zgód i zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców.
 
§2
 
Porozumienia o których mowa w §1 zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2000 roku, chyba że przepisy ustawowe będą stanowiły inaczej.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 11:06:01)
Lista wiadomości