logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 39/99 w sprawie przekazania części majątku użytkowanego przez Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie na majątek Starostwa Powiatowego w Koninie
 
UCHWAŁA NR 39/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 23 grudnia 1999 r.
 
w sprawie przekazania części majątku użytkowanego przez Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie na majątek Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 1555, poz. 1014) uchwala się, co następuje :
 
§1
 
1. Mienie przekazane Centrum Pomocy Rodzinie - jednostce budżetowej Powiatu - po zlikwidowanym Ośrodku Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego w Koninie przy ul. Noskowskiego 1B przekazane zostaje w części Starostwu Powiatowemu w Koninie.
 
2. Wykaz przejmowanych przez Starostwo składników majątku, o których mowa w ust. l zawierają arkusze spisu z natury stanowiące 11 załączników do uchwały .
 
3. Wartość przekazywanego Starostwu mienia wynosi
 
§2
 
Oświadczenia woli w sprawie określonych składników majątkowych składają:
 
1) Elżbieta Sroczyńska - o przekazaniu,
 
2) Elżbieta Streker - Dembińska - o przejęciu.
 
§3
 
1. Przekazanie i przejęcie składników majątku przez Starostwo następuje na podstawie protokołu zdawczo -
odbiorczego podpisanego przez kierowników jednostek.
 
2. Czynności związane z przekazaniem mienia wykonane powinny być zgodnie z zasadami rachunkowości.
 
§4
 
Ostateczny termin wykonania uchwały ustala się na dzień 31
grudnia 1999 r.
 
§5
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Staroście Konińskiemu.
 
§6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 11:20:04)
Lista wiadomości