logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 90/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia.23 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 90/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia.23 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego .Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV1/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Tytuł otrzymują:
1. Janina Bednarska - działacz społeczny, animator i organizator życia kulturalnego, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych w gminie Sompolno oraz za promocję lokalnej kultury;
2. Piotr Bońka - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju ochotniczych straży pożarnych w powiecie konińskim oraz za zaangażowanie w kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich;
3. Małgorzata Robak - przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w rozwój lokalnego rynku pracy oraz za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych;
4. Marcin Sapa - sportowiec, w uznaniu za promocję powiatu konińskiego w kraju i poza jego granicami poprzez uczestnictwo i wybitne osiągnięcia w zawodach w kolarstwie szosowym;
5. Zofia Sokół - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w wielostronny rozwój wsi oraz propagowanie wśród rolników idei tworzenia gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych w powiecie konińskim;
6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kolo w Sompolnie - w uznaniu za 40-letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego powiatu.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-09-06 08:59:20)
Lista wiadomości