logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁANR 88/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych (")
UCHWAŁANR 88/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań
finansowych wynikających z realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 
§2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-09-06 08:55:38)
Lista wiadomości