logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 85/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 266/7 i 266/8 w miejscowości Sokółki, gmina Kazimierz Biskupi
UCHWAŁA NR 85/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 266/7 i 266/8 w miejscowości Sokółki, gmina Kazimierz
Biskupi
 
Na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uzgadnia się projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 266/7 i 266/8 w miejscowości Sokółki, gmina Kazimierz Biskupi.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2011-09-06 08:49:26)
Lista wiadomości