logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 82/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów związanych z eksploatacją węgla brunatnego, na obszarze gminy Kleczew
UCHWAŁA NR 82/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów związanych z eksploatacją węgla brunatnego, na obszarze gminy Kleczew.
 
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów związanych z eksploatacją węgla brunatnego, na obszarze gminy Kleczew.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-09-06 08:42:44)
Lista wiadomości