logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 78/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 " 2016
UCHWAŁA NR 78/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 – 2016
 
Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016 zmienionej uchwałą Nr V/30/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2011 r., uchwałą Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 maja 2011 r. oraz uchwałą Nr VIII/50/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w załączniku Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF:
 
kolumna - Rok 2011
a) wiersz 1 Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 1.503.505,00 zł,
b) wiersz l lit. a dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 1.503.505,00 zł,
c) wiersz 2 Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę 3.505,00 zł,
d) wiersz 2 lit. a wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł,
e) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł,
f) wiersz 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp - zwiększa się o kwotę 1.872.017,79 zł.
g) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zwiększa się o kwotę 3.372.017,79 zł.
h) wiersz 9 Środki do dyspozycji - zwiększa się o kwotę 3.372.017,79 zł,
i) wiersz 10 Wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł,
j) wiersz 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) - zwiększa się o kwotę 1.872.017,79 zł,
k) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę 3.505,00 zł,
l) wiersz 20 Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.503.505,00 zł.
 
2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 
3) w załączniku Nr 2 do uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016
a) na stronie 1 objaśnień pkt. 1 Prognoza dochodów w akapicie 2 zdanie: „Wyżej wymienionekategorie dochodów bieżących stanowią wartość 39.667.652,00 zł tj. 59,23 % ogółu dochodów bieżących” zastępuje się zdaniem: „Wyżej wymienione kategorie dochodów bieżących stanowią wartość 39.667.652,00 zł tj. 57,930gółu dochodów bieżących”
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały tabela Nr 2 - Informacja o relacji, o której mowa wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2016 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-09-05 14:13:13)
Lista wiadomości