logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 75/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011
UCHWAŁA NR 75/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 lit. b uchwały Nr IV/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr IV/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr V/29/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/33/2011 z dnia 2 maja 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 56/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr IX/61/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 2 w ust. 1
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 70.002,29 zł, tj. do kwoty 64.879.683,74 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70.002,29 zł, tj. do kwoty 12.747.461,48 zł,
 
2) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
zmniejszenie:
- dz.600, r.600 14, § 4270 o kwotę 70.002,29 zł,
zwiększenie:
- dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 70.002,29 zł,
 
3) w załączniku Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na rok 2011 w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 zwiększa się zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej m 3197P Wierzbinek - Boguszyce wraz z wybudowaniem chodnika na odcinku od cieku wodnego do skrzyżowania z drogą wojewódzką” o kwotę 70.002,29 zł, tj. do kwoty 1.570.002,29 zł.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-09-05 14:06:48)
Lista wiadomości