logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 26/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2010 r.
UCHWAŁA NR 26/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 22 marca 2011 r.

 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 2140 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2010 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) informację o stanie mienia Powiatu Konińskiego - stan na dzień 31.12.2010 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-05 09:14:51)
Lista wiadomości