logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje l-go Maja 9
UCHWAŁA NR 22/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 9 marca 2011 r.

 

w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje l-go Maja 9.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §13 ust.11it. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

 §1

1. Wynająć Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. jawna, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin pomieszczenie biurowe o powierzchni użytkowej 4,70 m2 oraz przynależną powierzchnię wspólną 1,17m2 znajdujące się w budynku przy ul. Aleje l-go Maja 9 w Koninie na okres od l marca 2011 r. do 28 lutego 2013 r. Czynsz najmu należy ustalić według miesięcznej stawki 21,03 zł netto + 23% V AT = 25,87 zł za 1 m2 powierzchni biurowej oraz 3,08 zł netto + 23% V AT = 3,79 zł za 1 m2 powierzchni wspólnej . Kwota czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS.
2. Najemca będzie dodatkowo obciążany kosztami eksploatacyjnymi z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz ochrony obiektu w przeliczeniu o wskaźnik 0,17 % powierzchni ogólnej budynku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-05 09:08:34)
Lista wiadomości