logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 21/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków PFRON w roku 2011
UCHWAŁA NR 21/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 9 marca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami) oraz art. 35 a ust. 1 w związku z art. 35 a ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 Nr 214 poz. 1407 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje:

 §1

Uchwala się zasady przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane przez Powiat Koniński w roku 2011, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-05 09:06:22)
Lista wiadomości