logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 52/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2010 rok
UCHWAŁA NR 52/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 maja 2011 r.
 
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2010 rok.
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Informację, o której mowa w § 1, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 13:07:07)
Lista wiadomości