logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 51/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016
UCHWAŁA NR 51/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 maja 2011 r.
 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 - 2016 zmienionej uchwałą Nr V/30/2011 Rady Powiatu Konińskiego. z dnia 31 marca 2011 r. oraz uchwałą Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w załączniku Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF kolumna - Rok 2011
 
a) wiersz 1 Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 894.754,54 zł,
b) wiersz 1 lit.a dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 744.754,54 zł,
c) wiersz 1 lit.b dochody majątkowe - zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,
d) wiersz 2 Wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 1.295.738,16 zł,
e) wiersz 2 lita wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększa się o kwotę 17.291,28 zł,
f) wiersz 2 lit.b związane z funkcjonowaniem organów JST - zwiększa się o kwotę 10.045,07 zł,
g) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących - zmniejsza się o kwotę 400.983,62 zł,
h) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 400.983,62 zł.,
i) wiersz 9 Środki do dyspozycji - zmniejsza się o kwotę 400.983,62 zł,
j) wiersz 10 Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 154.500,00 zł,
k) wiersz 11 Przychody - zwiększa się o kwotę 555.483,62 zł,
l) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę 1.295.738,16 zł,
ł) wiersz 20 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 1.450.238,16 zł.,
m) wiersz 21 Wynik budżetu - zwiększa się o kwotę 555.483,62 zł.,
n) wiersz 22 Przychody budżetu - zwiększa się o kwotę 555.483,62 zł.
 
2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 
3) w załączniku Nr 2 do uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016
a) na stronie 1 objaśnień pkt 1 Prognoza dochodów w akapicie 4 zdanie „W zakresie dochodów majątkowych w planie na 2011 rok ujęto dochody z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz otrzymanych z gmin Golina, Kazimierz Biskupi i Wierzb inek” zastępuje się zdaniem:
„W zakresie dochodów majątkowych w planie na 2011 rok ujęto dochody z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz otrzymanych z gmin Golina, Kazimierz Biskupi, Wierzb inek i Kleczew”
 
b) na stronie 3 objaśnień pkt 5 Przychody otrzymuje nowe brzmienie: „W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu  w 2011 roku na kwotę 9.525.043,79 zł oraz wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 555.483,62 zł.”
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały tabela Nr 2 - Informacja o relacji, o której mowa wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2016 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 12:49:45)
Lista wiadomości