logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 20/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2011-2014
UCHWAŁA NR 20/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 lutego 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2011-2014

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz § 7 ust. 5 uchwały Nr III/17/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku uchwala się, co następuje:

§1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu w zakładce „Konkursy”, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 9.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-05 09:02:50)
Lista wiadomości