logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 19/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2010 r.
UCHWAŁA NR 19/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 lutego 2011 r.

 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2010 r.

Na podstawie art. 37 ust. l pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik (dochody); (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-05 08:55:56)
Lista wiadomości