logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 132/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ignacewo (...)

 

UCHWAŁA NR 132/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 grudnia 2011 r.
 
 
 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ignacewo, gmina Ślesin.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ignacewo, gmina Ślesin.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbicki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski
5. /-/ Jacek Wysocki
 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-02-03 11:26:47)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-02-03 11:26:47)
Lista wiadomości