logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 122/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku stołówki (...)
 
UCHWAŁA NR 122/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2011 r.
 
 
 
 
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku stołówki przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie".


Na podstawie art. 32 ust. l i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1592 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie nakłady inwestycyjne poniesione w 2011 r. na termomodernizację budynku stołówki, stanowiącym mienie Powiatu Konińskiego o wartości 237.420,50 zł (słownie złotych: dwieścietrzydzieścisiedemtysięcyczterysta-dwadzieściapięćdziesiątgroszy).

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbiki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski
5. /-/ Jacek wysocki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-02-03 09:49:47)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-02-03 09:49:47)
Lista wiadomości