logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 119/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy Alejach 1-go Maja 9.
 
UCHWAŁA NR 119/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
 
z dnia 28 grudnia 2011 r.
 
 
 
 
w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy Alejach 1-go Maja 9.Na podstawie art. 32 ust. l i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) oraz §13 ust. l lit. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, póz. 2300) uchwala się, co następuje:

§1

Oddaje się w użyczenie Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę lokal biurowy oznaczony nr 170 o powierzchni 17,36 m w budynku stanowiącym własność Powiatu Konińskiego, położonym w Koninie przy Alejach 1-go Maja 9 na okres od l stycznia 2012r. do 31 marca 2012 r.

§2

1. Biorący w użyczenie będzie ponosił koszty utrzymania lokali o których mowa w § l wynikające z rozliczenia kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowych budynku.
2. Wysokość i sposób rozliczania kosztów określi odrębna umowa.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbiki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski
5. /-/ Jacek Wysocki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-02-03 09:12:01)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-02-03 09:12:01)
Lista wiadomości